Kontakt

Email                                                                                               

yps@fshn.edu.al

Correspondence Address

Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Bulevardi Zogu i Parë, Nr. 20/1
1001 Tirana, Albania

http://www.yps.fshn.edu.al


Faculty of Natural Sciences